Strona GłównaPrawoILSWOPRPrezesi WOPRMapa strony
   
konferencje

Partnerzy

 logo polkomtel

 

WSPÓŁPRACA


RATEX

logo_kevi_nowe_cmyk_male

PODWODNIK
 

 

 

III KONFERENCJA W BYDGOSZCZY

1W dniu 12 czerwca 2015 r. Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki doc. Krzysztof Sikora i Honorowy Prezydent International Life Saving Fedration of Europe dr Klaus Wilkens otworzyli III Międzynarodową Konferencję Naukową "Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku". W konferencji udział wzięli wiceprezydenci ILSE: John Martin, dr Jerzy Telak oraz Prezes Słupskiego WOPR Piotr Dąbrowski i Prezes Honorowy WOPR Województwa Pomorskiego dr Dariusz Skalski. W drugim dniu konferencji (13.06) referat pt. "Zasoby osobowe krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do działania na obszarach wodnych", wygłosili dr J. Telak i dr Oksana Galarowicz (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie).

W konferencji wzięło udział kilku wpływowych działaczy ILSE. Dr J. Telak podziękował b. Prezydentowi ILS i ILS Fedration of Europe dr. K. Wilkensowi, wiceprezydentowi ILSE John'owi Martin, Oleg'owi Konotopets i pozostałym działaczom Zarządu ILSE za wiele lat wspólnej pracy. Następnie odbył z nimi szereg rozmów kuluarowych na temat regulacji prawnych dotyczących ratownictwa wodnego, roli służb ratowniczych i komercyjnych podmiotów, prowadzących działalność w zakresie ratownictwa wodnego i zasobów organizacji pozarządowych ratowników wodnych w Polsce oraz kompetencji i standardów działania aktualnego kierownictwa WOPR, a także prognozy aktywności przedstawicieli polskich ratowników wodnych na arenie międzynarodowej.


President International Life Saving Federation of Europe

Mister dr. Detlev Mohr,


Dziękuję za wiele owocnie spędzonych lat w gronie działaczy International Life Saving Federation. Możliwości spotykania się i współpracy z najważniejszymi przedstawicielami ratownictwa wodnego na Świecie i w Europie zawsze były dla mnie wielkim zaszczytem i honorem, a także znaczącym przeżyciem.

Od ponad 25 lat działam na rzecz bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych w Polsce i poza jej granicami, sprawy ratownictwa wodnego są mi nadal bliskie, ale obecnie w nieco innym wymiarze. Od 2013 r. jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, wiodącej uczelni w zakresie bezpieczeństwa i ratownictwa.

W związku z podjęciem pracy zawodowej, zaistnieniem wielu innych okoliczności, moja aktywność w WOPR zakończyła się w 2014 r. Nie pełnię funkcji Prezesa WOPR, nie prowadzę działalności organizacyjnej, ale największe stowarzyszenie polskich ratowników wodnych na zawsze pozostanie w moim sercu. Wierzę w dalszy rozwój WOPR w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

W związku z zaistniałą nową jakością w WOPR, ustaniem przesłanek legitymizujących moje dotychczasowe zaangażowanie na płaszczyźnie międzynarodowej poprzez ILSE Federation of Europe, dziękuję za stworzenie mi możliwości pełnienia funkcji wiceprezydenta i członka Zarządu.

Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom z ILS Federation samych sukcesów.


Z poważaniem, Jerzy Telak

 

Cele konferencji:

 • Międzynarodowa wymiana poglądów i doświadczeń oraz przedstawienie wyników badań naukowych prowadzonych na rzecz rozwoju szeroko pojętej kultury fizycznej z wyróżnieniem ratownictwa wodnego
 • Upowszechnienie innowacyjnych metod, zasad i technologii stosowanych w ratownictwie i sportach wodnych
 • Dokonanie przeglądu rozwiązań prawno-organizacyjnych dotyczących służb ratowniczych w krajach Unii Europejskiej
 • Zapoznanie oraz porównanie wyposażenia ratowników wodnych w krajach UE
 • Edukacja ratowników wodnych i współpraca z ratownictwem medycznym
 • Pogłębienie i poszerzenie na obszary europejskie międzynarodowych kontaktów naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych

Zakres tematyczny:

Ratownictwo

 • Problematyka ratownictwa wodnego w Państwach UE i obszarach wschodnich
 • Bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne
 • Programy edukacyjne dla różnych grup społecznych
 • Ratownictwo wodne specjalistyczne: podlodowe, skuterowe, powodziowe, na wodach szybko płynących, techniki linowe
 • Nowoczesny sprzęt i środki techniczne stosowane w służbach ratowniczych
 • Zarządzanie w strukturach ratownictwa (edukacja, ratownictwo, rekreacja, sport, medycyna)
 • System Państwowego Ratownictwa Medycznego (aspekty prawne, zarządzanie i współpraca z ratownictwem wodnym)
 • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

Problemy kultury fizycznej i sportu

 • Filozoficzne, socjalno-psychologicznie i ekonomiczne problemy rozwoju kultury fizycznej i sportu
 • Medyczne i biologiczne aspekty kultury fizycznej i sportu, współczesne technologie uzdrowiskowe
 • Diagnostyka w wychowaniu fizycznym i sporcie
 • Pedagogika kultury fizycznej – współczesność i przyszłość
 • Dydaktyka wychowania fizycznego
 • Zarządzanie w rekreacji i sporcie
 • Inne problemy edukacji, wychowania fizycznego, rekreacji i sportu

Komitet Naukowy:

Przewodniczący prof. dr Kazimierz Marciniak (Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy)

Wiceprzewodniczący:

 • dr Klaus Wilkens (Honory President ILSE)
 • prof. nadzw. dr hab. Wojciech Wiesner (Wrocław)
 • dr Tomasz Zalewski (Szczecin)

Członkowie:

 • prof. dr hab. Vladimir Platonow (Kijów, Ukraina)
 • prof. nadzw. dr hab. Marek Napierała (Bydgoszcz)
 • prof. nadzw. dr hab. Stanisław Przybylski (Gdańsk)
 • prof. dr hab. Robert Keig Stallman (Oslo, Norwegia)
 • prof. dr hab. Stojan Andow (Sofia, Bułgaria)
 • prof. nadzw. dr hab. Radosław Muszkieta (Poznań)
 • prof. nadzw. dr hab. med. Walery Żukow (Bydgoszcz)
 • prof. zw. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski (Bydgoszcz)
 • prof. dr hab. Yuri Briskin (Lwów, Ukraina)
 • dr Jerzy Telak (Warszawa)
 • dr n. med. Piotr Kalmus (Bydgoszcz)
 • dr n. med. Przemysław Paciorek (Bydgoszcz)
 • dr Małgorzata Ostrowska (Bydgoszcz)
 • dr Robert Brudnicki (Bydgoszcz)
 • dr Anna Nalazek (Bydgoszcz)
 • dr Tatiana Skaliy (Bydgoszcz)

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący dr Aleksander Skaliy

Sekretarz dr Tatiana Skaliy

Członkowie:
 • dr Ewa Zielinski
 • mgr Agata Szymczak
 • mgr Barbara Boniek
 • mgr Filip Wiśniewski
 • lek. med Kinga Grobelska

12.06.2015 - Sesja Posterowa:

 • Ryszard Pujszo, Małgorzata Pujszo, Sylwia Wilczyńska, Ewelina Drumińska, Alternatywne modele starzenia się mężczyzn w ujęciu teorii salutogenezy na przykładzie pomiarów spirometrii natężonej
 • Magdalena Chrobot, Anna Kwaśna, Alina Biskupska, Poziom wybranych zdolności koordynacyjnych a wyniki sportowe młodzików w pływaniu

Sesja Plenarna:

 • Klaus Wilkens, Aspects, measures and levels of watersafety (Aspekty, środki i poziomy bezpieczeństwa wodnego)
 • Roger Sweeney (Irlandia), Marketing as an educational tool in lifesaving (Marketing jako narzędzie edukacyjne w ratownictwie wodnym)
 • Arkadiusz Stanula, Ilościowa oraz przyczynowa analiza wypadków utonięć w polsce w latach 2005-2014
 • Henning Otto, A survey of the sudden increase of drownings and rescues at the german Baltic Sea beaches during summer 2014 (Analiza przyczyn wzrostu utonięć i akcji ratowniczych na niemieckich plażach morza Bałtyckiego latem 2014 roku)
 • Tomasz Zalewski, Apoloniusz Kurylczyk, Analiza projektów profilaktycznych WOPR w latach 2013-2015
 • Stoyan Andonov, Lifesaving training provided at higher educational institutions and its social significanc (Szkolenia ratownicze w instytucjach szkolnictwa wyższego i ich społeczne znaczenie)
 • Torill Estelle Hindmarch (Norwegia), The power of a gentle touch (Moc delikatnego dotknięcia)
 • John Leech (Irlandia), A summer with jellyfish – how to utilise the media to profile you lifeguards (Lato z meduzami - jak wykorzystać media do profilowania ratowników)
 • Nikita Nikitin (Rosja), Technique of training future stewards basics of survival and rescue of passengers during the emergency landing of the aircraft on the water (Experience In Aviation Center Of Immanuel Kant Baltic Federal University) (Technika szkolenia przyszłych stewardów podstaw przetrwania i ratowania pasażerów podczas awaryjnego lądowania samolotu na wodzie (Doświadczenie Centrum Lotniczego Immanuela Kanta Federalnego Uniwersytetu Bałtyckiego)
 • Robert Keig Stallman (Norwegia), Balanced progress: optimal protection in a drowning prevention context (Zrównoważony rozwój: optymalna ochrona w kontekście zapobiegania utonięciom)
 • Omar Flores (Meksyk), A brief history Of Humanitarian Mexican Search And Rescue Team (Krótka historia Humanitarnej Meksykańskiej Drużyny Poszukiwawczo-Ratowniczej)
 • Ritta Vienola (Finlandia), Best practice or risky business? (Najlepsze praktyki czy ryzykowny biznes?)

Warsztaty:

 • Wykład „Zasady postępowania przy ratowaniu się z tonącego samochodu, występujące trudności”
 • Szkolenie ratowania się z tonącego samochodu „na sucho”

Noc filmów i zdjęć amatorskich "Bezpiecznie nad (pod) wodą"


13 czerwca - Sesja plenarna:

 • Andrzej Ostrowski, Szkolenie ratowników wodnych na tle zmieniających się uwarunkowań prawnych
 • John Martin (Wielka Brytania), Developing A European Qualification Framework for water safety management (Opracowanie Europejskich Ram Kwalifikacji dla zarządzania bezpieczeństwem wodnym)
 • Tulegen Botagariev (Kazachstan), Methodological bases of information technology usage in physical education classes at higher and secondary educational institutions (Metodologiczne podstawy wykorzystania technologii informacyjnych w zajęciach wychowania fizycznego w wyższych i średnich placówkach edukacyjnych)
 • Sandra Zimmer, Christopher Fuhrhop (Niemcy), RESTUBE – nowości sprzętu ratowniczego
 • Robert Stallman (Norwegia), What Should Be Taught? Defining water competence: scientific evidence - where are we today? (Czego powinniśmy uczyć? Definiowanie kompetencji wodnych: dowody naukowe – na czym stoimy dzisiaj?)
 • Juliane Brandt (Niemcy) Education of advanced lifeguards (Edukacja zaawansowanych ratowników)
 • Luc Landrian (Belgia), Genesis of the evolution of aquatic movement in early childhood. Scientific bases and biomechanical analysis.
 • Janet Wilson (Wielka Brytania), Water safety management in the UK. (Zarządzanie bezpieczeństwem wodnym w Wielkiej Brytanii)
 • Jerzy Telak, Oksana Galarowicz, Zasoby osobowe krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do działania na obszarach wodnych, wybrane aspekty
 • Konstantinos Laparidis (Grecja), Eating Attitudes and Body Image Among Adolescents

Przedsięwzięcia towarzyszące:

 • Pokazy sportowo-ratownicze na Wyspie Młyńskiej
 • Rejs Bydgoskim Tramwajem Wodnym, start od Rybiego Rynku
 • Warsztaty ratowania się z tonącego samochodu na rzece Brda (Wyspa Młyńska)

14 czerwca

 • Pokaz zajęć z zakresu nauki pływania niemowląt (dzieci w wieku 3-8 miesięcy) Torill Estelle Hindmarch (Norwegia)
 • Warsztaty ratowania się z tonącego samochodu na rzece Brda (Wyspa Młyńska)

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmień język

UK DE FR


facebook

Odsłon : 9985640