Strona GłównaPrawoILSWOPRPrezesi WOPRMapa strony
   
dr Jerzy Telak

alt

ur. 4 września 1952 r. w Śremie, doktor w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, specjalności bezpieczeństwo, nadany na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Absolwent między innymi międzynarodowego studium doktoranckiego w Instytucie Zarządzania i Organizacji w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie (2009) oraz studiów podyplomowych: w zakresie zarządzania i organizacji, Instytut ORGMASZ (2008); w zakresie zarządzania w stanach zagrożeń, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (2006); w zakresie administracji, Uniwersytet Warszawski w Warszawie (1992); w zakresie technologii nauczania, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (1989), a także Wyższego Kursu Obronnego w Akademii Obrony Narodowej (2005).

Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (VII, VIII, IX kadencji, 2001-2013), wiceprezes Zarządu Głównego WOPR (1998-2001), członek Rady ds. Ratownictwa Wodnego i Górskiego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych (2012-2014) i Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji (2008-2011), przedstawiciel WOPR we władzach Polskiego Komitetu Olimpijskiego (2012-2015), delegat na Walne Zgromadzenie Międzynarodowej Federacji Ratowania Życia (International Life Saving Federation, ILS, 2003-2015), delegat na Walne Zgromadzenie ILS Federation of Europe (2001-2015), wiceprezydent ILSE (2003-2015), członek Rady Dyrektorów (Board of Directors) ILSE (2001-2015).


Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (od 2013). Służba w formacjach policyjnych (1979-2006). Praca m. in. we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych „INSTAL” we Wrocławiu (1974-1979) oraz Hucie Miedzi „LEGNICA” (1973) i Zakładach Mechanicznych „LEGMET” (1972-1973) Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Legnicy.


Autor lub współautor opracowań z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i pierwszej pomocy, w tym:


2001-2012

 • Telak J., Bezpieczeństwo nad wodą i na wodzie. Zadania Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w: „Zdrowie i zarządzanie”, t. III, nr 6/2001, Kraków 2001.
 • Waligóra E., Telak J., Sztuka zapobiegania, w: „Poradnik samorządowy”, Wyd. PPHU, Warszawa 2004.
 • Telak J., O Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, w: „Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w jednoczącej się Europie”, Wyd. II ZG WOPR, Warszawa 2007, ISBN 83-87752-54-1.
 • Rodziewicz R., Telak J., Elementy ratownictwa wodnego w szkoleniu Policji, w: „Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w jednoczącej się Europie”, Wyd. II ZG WOPR, Warszawa 2007, ISBN 83-87752-54-1.
 • Telak J., Rola WOPR we wzmacnianiu bezpieczeństwa powszechnego, w: „Wojsko w społeczeństwie”, Wyd. Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, Warszawa 2006.
 • Telak J., Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w systemie reagowania kryzysowego, Wyd. ZG WOPR, Warszawa 2007, ISBN 83-87752-55-X.
 • Telak J., System reagowania kryzysowego i krajowy system ratowniczo-gaśniczy a Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, w: „Sporty wodne i ratownictwo” materiały konferencyjne 1/2007.
 • Telak J., Podstawowe kierunki działalności Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w: „Sporty wodne i ratownictwo”, materiały konferencyjne 1/2007.
 • Telak J., Wybrane zagadnienia z działalności Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w: „Edukacja w ratownictwie medycznym”, Wyd. Garamond Oficyna Wydawnicza, Inowrocław – Poznań 2007.
 • Telak J., Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – organizacja polskich ratowników wodnych, w: „Na ratunek” nr 1/2007, Wyd. Elamem, Warszawa 2007.
 • Stanula A., Telak J., Współpraca ratownika WOPR z nauczycielem pływania, w: „Aktywność i bezpieczeństwo w środowisku wodnym”, Wyd. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2007.
 • Telak J., Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w systemie reagowania kryzysowego, w: „Zarządzanie kryzysowe wyzwaniem dla edukacji” materiały pokonferencyjne, Wyd. Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2007.
 • Telak J., Kontrowersje wokół zmian w systemie szkolenia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w: Sporty wodne i ratownictwo 4/2008, wyd. AKS s. c., Radom 2008.
 • R. Rodziewicz, J Telak J., A. Komosiński, Elementy ratownictwa wodnego w szkoleniu Policji, w: Kwartalnik policyjny nr 2, wyd. Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 2009, ISSN 1898-1453.
 • Zalewski T., Telak J., Szacowanie ryzyka i kategoryzacja wskaźnikami pomiarowymi rozwoju bezpieczeństwa wodnego, w: „Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku”, red. Napierała, M., Skaliy A., Żukow, Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2011, ISBN 978-83-61036-23-4.
 • Telak J., Zalewski T., Wybrane aspekty regulowania spraw bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych w Polsce, konferencja pt. „Bezpieczeństwo na wodach morskich i śródlądowych”, Szczytno 2011.

  2013 r.
 • Brzozowska-Mańkowska S., Cichańska M., Konieczny J., Paciorek P., Urbanowicz I., Wieczorek J., Wiśniewski K., Telak J., Zieliński E., Kwalifikowana pierwsza pomoc. Wiedza i umiejętności ratownika, red. J. Konieczny J., Paciorek P., wyd. Garmond Oficyna Wydawnicza, Inowrocław – Poznań 2013, ISBN 978-83-89250-23-0.
 • Zieliński E., Wieczorek J., Paciorek P., Zalewski T., Telak J., Żukow W., Derengowski K., Nowacki M., Nowacki M., Competence of water lifeguards and of medical lifeguards during the help for victim and controversies accompanying it the light of provisions of law being in force of Poland, w: „Humanities Dimension of Rescue, Rehalibitation, Physioterapy”, red. A. Andrearczyk-Woźniakowska, A. Krakowska, K. Nowacka, W. Żukow, Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2013, ISBN 978-1-300-90245-4.
 • Boniek B., Klich M., Zieliński E., Wieczorek J., Grobelska K., Paciorek P., Głowacka I., Żukow W., Telak J., Nowacka K., Today’s threats, w: „Humanities Dimension of Rescue, Rehalibitation, Physioterapy”, red. A. Andrearczyk-Woźniakowska, A. Krakowska, K. Nowacka, W. Żukow, Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2013, ISBN 978-1-300-90245-4.
 • Boniek B., Klich M., Zieliński E., Grobelska K., Paciorek P., Telak J., Derengowski K., Nowacki M., Żukow W., Freezing the area of the event, w: „Humanities Dimension of Rescue, Rehalibitation, Physioterapy”, red. A. Andrearczyk-Woźniakowska, A. Krakowska, K. Nowacka, W. Żukow, Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2013, ISBN 978-1-300-90245-4.
 • Zalewski T., Zieliński E., Sadaj-Owczarek K., Wieczorek J., Boniek B., Nowacka K., Telak J., Nowacki M., Żukow W., Grobelska K., Paciorek P., Realization of the author’s program for teachers „fir aid” onthe area of the zachodniopomorskie province, w: „Humanities Dimension of Rescue, Rehalibitation, Physioterapy”, red. A. Andrearczyk-Woźniakowska, A. Krakowska, K. Nowacka, W. Żukow, Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2013, ISBN 978-1-300-90245-4.
 • Zalewski T., Parobczy J., Telak J., Zieliński E., Bezpieczeństwo turystyki wodnej w aspekcie nowych regulacji prawnych, w: „Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku”, II edycja, red. M. Napierała, A. Skaliy, W. Żukow, Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2013, ISBN 978-83-61036-82-1.
 • Wieczorek J., Zieliński E., Grobelska K., Telak J., Zalewski T., Boniek B., Nowacka K., Styka L., Realizacja ogólnopolskiego programu profilaktycznego nauki pływania w latach 2010-2012, w: „Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku”, II edycja, red. M. Napierała, A. Skaliy, W. Żukow, Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2013, ISBN 978-83-61036-82-1.
 • Zieliński E., Wieczorek J., Grobelska K., Telak J., Zalewski T., Boniek B., Pietkun K., Simińska J., Nowacka K., Ryniak S., Analiza wybranych elementów programu profilaktycznego akcji pod kryptonimem „Przedszkolak” przeprowadzonej w latach 2010-2012, w: „Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku”, II edycja, red. M. Napierała, A. Skaliy, W. Żukow, Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2013, ISBN 978-83-61036-82-1.
 • Zalewski T., Parobczy J., Telak J., Zieliński E., The process of creating water safety system in Western Pomeranian Province in years 2009-2012, w: „State, prospects and developmend of rescue, physical culture and sports in the XXI centure”, red. W. Żukow, A. Skaliy, M. Napierała, Wyd. University of Economy,  Bydgoszcz 2013, ISBN 978-83-61036-86-9.
 • Zieliński E., Wieczorek J., Grobelska K., Paciorek P., Telak J., Zalewski T., Pietkun K., Simińska J., Nowacka K., Nurczyńska E., Implementation of the national prevention program the dolphins WOPR – small is safe, w: „State, prospects and developmend of rescue, physical culture and sports in the XXI centure”, red. W. Żukow, A. Skaliy, M. Napierała, Wyd. University of Economy,  Bydgoszcz 2013, ISBN 978-83-61036-86-9.
 • Telak J., Zalewski T., Selected aspets of regulating safety of people in water areas in Poland, w: „Specialist lifesaving – selected issues”, red. I. Tabaczek-Bejster, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013, ISBN 978-83-7338-878-9.

  2014 r.
 • Zieliński E., Paciorek P., Wieczorek J., Zalewski T., Telak J., Boniek B., Nowacka K., Zasady postępowania dla ratowników WOPR w przypadku ekspozycji na krew lub inny płyn ustrojowy, w: Edukacja dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Wybrane problemy, red. B. Boniek, P. Paciorek, Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2014, ISBN 978-83-60621-20-2.
 • Groblewska K., Królikowska A., Koczaj A., Zieliński E., Telak J., Boniek B., Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego – analiza czasu dojazdów ZRM na miejsce zdarzenia w latach 2011–2012, w: Edukacja dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Wybrane problemy, red. B. Boniek, P. Paciorek, Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2014, ISBN 978-83-60621-20-2.
 • Zalewski T., Zieliński E., Nowacka K., Paciorek P., Telak J., Wybrane aspekty bezpieczeństwa wodnego w ujęciu działalności grup interwencyjnych WOPR w województwie zachodniopomorskim, w: Edukacja dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Wybrane problemy, red. B. Boniek, P. Paciorek, Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2014, ISBN 978-83-60621-20-2.
 • Zieliński E., Paciorek P., Wieczorek J., Zalewski T., Telak J., Sadaj-Owczarek K., Nowacka K., Taktyka działania ratowników wodnych w zdarzeniu masowego tonięcia – studium przypadku „Wicie”, w: Edukacja dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Wybrane problemy, red. B. Boniek, P. Paciorek, Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2014, ISBN 978-83-60621-20-2.
 • Furs M., Telak J., Zieliński E., Zalewski T., Boniek B., Prawne aspekty bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, w: Edukacja dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Wybrane problemy, red. B. Boniek, P. Paciorek, Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2014, ISBN 978-83-60621-20-2.
 • Zieliński E., Telak J., Pietruczynik M., Dolegliwości bólowe układu ruchu kierowców zawodowych firmy Anneberg i Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Zielonej Górze w świetle przeprowadzonych badań, w: „Journal of KONES, Powertrain and Transport”,  red. A. Jankowski, 2014, no. 1, vol. 21, ISSN 1231-4005, [dok. elektr.] www.kones.eu, Pain disorders among professional drivers in the aspects of the conducted research and rehabilitation (ang.).
 • Telak J., Zielinska M., Przygotowanie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej do działań ratowniczych na obszarach wodnych postulaty metodyczne, w: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nr 49 (1) 2014, Warszawa 2014, ISSN 0239-5223.
 • Telak J., SMS jako narzędzie komunikacji stosowanej w ratownictwie, w: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nr 49 (1) 2014, Warszawa 2014, ISSN 0239-5223.
 • Marczyński D., Telak J., Współpraca Państwowej Straży Pożarnej z administracją publiczną w sytuacjach kryzysowych – wybrane zagadnienia, w: Wybrane zagadnienia z zakresu planowania cywilnego w systemie zarządzania kryzysowego RP, red. D. Wróblewski, Wyd. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Józefów 2014, ISBN 978-83-61520-23-8.
 • Krzywińska M., Skalska-Brzoskowska K., Przybylski S., Telak J., Skalski D., Fenomen pierwszej w Polsce Kleryckiej Drużyny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przy Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, w: Rocznik Naukowy, tom XXIII, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Gdańsk 2013, ISSN 1730-7953.
 • Zieliński E., Telak J., Zielinski M., Oceny skali bólu u poszkodowanego dokonywane przez ratowników KSRG - propozycja pomiaru piątego parametru życiowego, w: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nr 50 (2) 2014, Warszawa 2014, ISSN 0239-5223.
 • Grobelska K., Królikowska A., Zieliński E., Telak J., Zatrucie tlenkiem węgla – zadania ratownika na miejscu zdarzenia, w: Kwartalnik Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza/ Safety&Fire Technique”, nr 32 (2), Józefów 2014, ISSN 1895-8443.
 • Telak J., Zalewski T., Zieliński E., Bezpieczeństwo i ratownictwo na obszarach wodnych – wybrane zagadnienia, wyd. Bydgoskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014, ISBN 978-83-937290-0-5.
 • Krzyszkowski A., Zieliński E., Pawelczyk Z., Telak J., Boniek B., Podstawowe przyczyny katastrof w lotnictwie pasażerskim – wybrane aspekty, w: „Logistyka” 4/2014, wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014, ISSN 1231-5478, CD1.
 • Telak J., Zieliński E., Grobelska K., Stosowanie AED w zagrożeniu środowiskowym hipotermii przez ratowników wodnych w aspekcie wybranych procedur logistycznych, w: „Logistyka” 4/2014, wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014, ISSN 1231-5478, CD1.
 • Telak J., Zieliński E., Bornikowska A., Optymalizacja łańcucha działań logistycznych bez przyrządów w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa w wodzie, w: „Logistyka” 4/2014, wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014, ISSN 1231-5478, CD1.
 • Zieliński E., Telak J., Bornikowska A., Chełmińska G., Boniek B., Zdarzenia komunikacyjne w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 roku – wybrane aspekty, w: „Logistyka” 4/2014, wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014, ISSN 1231-5478, CD1.
 • Telak J., Murias R., Praca ratowników WOPR na wybranych kąpieliskach nadmorskich w Gdańsku w latach 2007-2011, w: Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce, red. W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Gdańsk 2014 ISBN 978-83-62390-05-2.
 • Telak J., Galarowicz O., Przygotowanie i działalność wodnych grup reagowania w województwie Świętokrzyskim w latach 2004-2012, w: Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce, red. W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Gdańsk 2014, ISBN 978-83-62390-05-2.
 • Telak J., Galarowicz O., Zielinska M., Organizacja ratownictwa wodnego w Państwowej Straży Pożarnej, wybrane aspekty prawne, w: Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce, red. W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Gdańsk 2014, ISBN 978-83-62390-05-2.
 • Zieliński E., Telak J., Optymalizacja rejestru danych o urazach osób na obszarach wodnych i terenach przywodnych jako warunek dla opracowania efektywnych programów prewencyjnych, w: Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce, red. W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Gdańsk 2014, ISBN 978-83-62390-05-2.
 • Zieliński E., Królikowska A., Telak J., Leczenie bólu po opuszczeniu szpitalnego oddziału ratunkowego w świetle przeprowadzonych badań, w: Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności, red. D. Pater, Wyd. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Warszawa 2014, ISBN 978-83-900761-4-0.
 • Zieliński E., Pater D., Telak J., Wybrane skale pomiaru natężenia bólu, w: Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności, tom II, red. D. Pater, wyd. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Warszawa 2014, ISBN 978-83-900761-4-0.
 • Telak J., Międzynarodowa perspektywa rozwoju Fundacji „Edukacja i Technika Ratownictwa”, w: Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu, red. J. Zboina, Wyd. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Józefów 2014, ISBN 978-83-61520-02-3.
 • Telak J., Wybrane aspekty przygotowania ratowników wodnych do akcji przeciwpowodziowych, w: Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu, Wyd. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, red. J. Zboina, Józefów 2014, ISBN 978-83-61520-02-3.
 • Zieliński E., Grobelska K., Telak J., O. Galarowicz, D. Kaczerska, A. Lipińska, Zespól stopy cukrzycowej jako istotny problem terapeutyczny i ekonomiczny, w: „Polish Hyperbaric Research”, 2014 nr 3 (48).
 • Gartowski T., Telak J., Rozwój logistyki w Państwowej Straży Pożarnej w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w latach 1991–2014, uwarunkowania prawne i organizacyjne, w: „Logistyka” 6/2014, Poznań 2014, ISSN 1231-5478, CD 6/26.
 • Sadaj-Owczarek K., Owczarek M., Starosta-Głowińska K., Telak J., Zieliński E., Łańcuch przeżycia w ratownictwie medycznym w ocenie pracowników SOR w świetle badań pilotażowych – logistyczny punkt widzenia, w: „Logistyka” 6/2014, Poznań 2014, ISSN 1231-5478, CD 6/85.
 • Telak J., Kubacka M., Logistyczne i prawno-organizacyjne podstawy zarządzania bezpieczeństwem cywilnym przy zagrożeniach powodziowych, „Logistyka” 6/2014, Poznań 2014, ISSN 1231-5478, CD 6/104.

 • Telak J., Murias R., Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego jako element logistycznego wsparcia ratowników wodnych kąpielisk nadmorskich, w: „Logistyka” 6/2014, Poznań 2014, ISSN 1231-5478, CD 6/105.

 • Zieliński E., Galarowicz O., Telak J., Logistyka analgezji w SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy, w: „Logistyka” 6/2014, Poznań 2014, ISSN 1231-5478, CD 6/112.

 • Zieliński E., Sadaj-Owczarek K., Owczarek M., Telak J., Logistyka przekazań pacjentów ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do innych oddziałów szpitalnych w świetle przeprowadzonych badań, w: „Logistyka” 6/2014, Poznań 2014, ISSN 1231-5478, CD 6/113.
 • Zieliński E., Telak J., Szpitalny Oddział Ratunkowy w ujęciu logistyki działań Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy w kontekście organizacji zasobów osobowych, w: „Logistyka” 6/2014, Poznań 2014, ISSN 1231-5478, CD 6/114.
 • Telak J., Zalewski T., Zieliński E., Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa obszarów przygranicznych na bazie współpracy polskich i niemieckich ratowników wodnych, wyd. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego, Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Szczecin – Bydgoszcz 2014, ISBN 978-83-937290-2-9.
 • Telak J., Propozycja kierunku rozwoju systemu szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ratownictwa wodnego, w: „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” nr 52 (4) 2014, Warszawa 2014, ISSN 0239-5223.
 • Telak J., Wybrane aspekty współpracy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Państwowej Straży Pożarnej w województwie małopolskim, w: Kwartalnik Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza/ Safety&Fire Technique” 2014/4, Józefów 2014, ISSN 1895-8443.

  2015 r.
 • Telak J., Działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, w: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015. Postępy organizacyjno-prawne logistyczne i taktyczno-ratownicze, red. J. Konieczny, M. Schroeder, Wyd. Garamond Oficyna Wydawnicza, Inowrocław-Poznań-Warszawa 2015, ISBN 978-83-89250-14-8.
 • Telak J., Marczyński D., Zarządzanie gotowością operacyjną ratownictwa wodnego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, w: Kwartalnik Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza/ Safety&Fire Technique” 2015/1, Józefów 2015, ISSN 1895-8443.
 • Telak J., Zastosowanie pojazdu amfibijnego GAMMA w trudnych warunkach terenowych, w: Kwartalnik Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza/ Safety&Fire Technique” 2015/1, Józefów 2015, ISSN 1895-8443.
 • Telak J., Wypracowane procedury pomagają ratownikom wodnym w fazie reagowania, w: Magazyn praktyków zarządzania bezpieczeństwem i sytuacjami kryzysowymi "Bezpieczeństwo Publiczne. Wiedza i procedury", Wyd. Eurosystem,  Warszawa maj/czerwiec 2015, ISSN: 2300-6226.
 • Telak J., Galarowicz O., Pater D., Zieliński E., Zasoby osobowe krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do działania na obszarach wodnych, w: Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku, red. M. Napierała, A. Skaliy, wyd. uczelniane WSG, Bydgoszcz 2015, ISBN 978-8364628-13-9.
 • Telak J., Krajewska M., Uwaga! Woda!, w: "Przegląd Pożarniczy" 6/2015, wyd. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa 2015, Nr ind. 371203, ISSN 0137-8910.
 • Kuberska I., Zieliński E., Ogurkowski K., Telak J., Pietkun K., Siminska J., Galarowicz O., Katastrofy — przegląd aspektów psychologicznych i społecznych, w: Rehabilitacja i ratownictwo, red. K. Pietkun, J. Siminska, I. Głowacka, K. Nowacka, wyd. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, ISBN 978-1-329-50154-6, Bydgoszcz 2015.
 • Zieliński E., Boniek B., Siminska J., Pietkun K., Pawelczyk Z., Ogurkowski K., Grzyb S., Grobelska K., Telak J., Nowacka K., Terroryzm jako rosnący problem XXI wieku, w: Rehabilitacja i ratownictwo, red. K. Pietkun, J. Siminska, I. Głowacka, K. Nowacka, wyd. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, ISBN 978-1-329-50154-6, Bydgoszcz 2015.
 • Telak J., Kozak T., Zieliński E., Bezpieczeństwo na obszarach wodnych, wybrane aspekty, w: Bezpieczeństwo i ratownictwo, red. J. Telak, E. Zieliński, wyd. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015, ISBN 978-1-329-55399-6, http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.30969, s. 7-20.
 • Galarowicz O., Telak J., Szacowanie ryzyka wypadków w środowisku dzieci i młodzieży, w: Bezpieczeństwo i ratownictwo, red. J. Telak, E. Zieliński, wyd. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015, ISBN 978-1-329-55399-6, http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.30969, s. 81-90.
 • Gartowski T., Telak J., Edukacja dla bezpieczeństwa z perspektywy podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w: Bezpieczeństwo i ratownictwo, red. J. Telak, E. Zieliński, wyd. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015, ISBN 978-1-329-55399-6, http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.30969, s. 91-100.
 • Nurczyńska E., Grobelska K., Galarowicz O., Zieliński E., Telak J., Tlenoterapia w stanach ostrych – założenia teoretyczne i podstawowe zasady stosowania, w: Ratownictwo i medycyna, red. E. Zieliński, J. Telak, wyd. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015, ISBN 978-1-329-34174-6, http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19625, s. 109-117.
 • Telak J., Działalność Międzynarodowej Federacji Ratowania Życia, globalnej organizacji ratowników wodnych, wybrane aspekty, w: Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce, t. 2, red. W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Gdańsk 2015, ISBN 978-83-62390-33-5, s. 39-52.
 • Zieliński E., Telak J., Galarowicz O., Projekt oceny ryzyka zawodowego ratownika wodnego na pływalni krytej, w: Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce, t. 2, red. W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Gdańsk 2015, ISBN 978-83-62390-33-5, s. 53-69.
 • Telak J., Galarowicz O., Doskonalenie działań administracji lokalnej i służb ratowniczych do reagowania na zagrożenia związane z wodą w obwodzie lwowskim, w: Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce, t. 2, red. W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Gdańsk 2015, ISBN 978-83-62390-33-5, s. 99-115.
 • Kalisz Z., Zawołańska A., Hohhman M., Telak J., Zieliński E., Efektywność dziesięciotygodniowego programu redukcji wagi w grupie wsparcia „Papilio vita”, w: Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce, t. 2, red. W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Gdańsk 2015, ISBN 978-83-62390-33-5, s. 202-221.
 • Telak J., Galarowicz O., Zieliński E., Piechocińska S., Efektywność profilaktyki uzależnień stosowanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących województwa kujawsko-pomorskiego w świetle przeprowadzonych badań, w: Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce, t. 2, red. W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Gdańsk 2015, ISBN 978-83-62390-33-5, s. 222-236.
 • Telak J., Rodziewicz R., Szkolenia policjantów pełniących służbę prewencyjną na obszarach wodnych, w: Dydaktyka zawodowa. Dylematy i wyzwania, red. R. Stawicki, wyd. Centrum Szkolenia Policji, ISBN 978-83-62455-14-0, Legionowo 2015, s. 341-355.
 • Szykuła-Piec B., Grabowska-Lepczak I., Telak J., Percepcja bólu i cierpienia w działaniach ratowniczo-gaśniczych, wybrane zagadnienia, w: Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Medycyna-Filozofia-Teologia, tom III, red. nauk. D. Pater, wyd. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Warszawa 2014, ISBN 978-83-940620-4-0, s. 103-123.
 • Kalisz Z., Telak J., Zieliński E., Polityka państwa wobec osób starszych, w: Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Medycyna-Filozofia-Teologia, tom III, red. D. Pater, wyd. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Warszawa 2014, ISBN 978-83-940620-4-0, s. 134-159.
 • Kalisz Z., Telak J., Zieliński E., Nadwaga i otyłość źródłem bólu i cierpienia kobiet, w: Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Medycyna-Filozofia-Teologia, tom III, red. D. Pater, wyd. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Warszawa 2014, ISBN 978-83-940620-4-0, s. 214-230.
 • Telak J., Piechocińska S., Zieliński E., Używki – pułapki współczesnego świata w perspektywie dorastania dzieci i młodzieży – źródłem bólu i cierpienia, w: Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Medycyna-Filozofia-Teologia, tom III, red. D. Pater, wyd. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Warszawa 2014, ISBN 978-83-940620-4-0, s. 244-260.
 • Teляк Є., Гaляpoвiч O., Вдосконалення діяльності місцевої адміністрації та рятувальних служб для реагування на загрози пов'язані з водою у Львівській Області, в: Безпечна Вода ч. 1, red. nauk. T. Paк, Є. Teляк, O. Гaляpoвiч, В. Гopбaнь, вуд. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Львівський Державний Університет Безпеки Життєдіяльності, ISBN 978-83-88446-55-9, Warszawa 2015.
 • Galarowicz O., Telak J., Polska pomoc humanitarna, wybrane aspekty, w: Bezpieczna woda cz. 2, red. nauk. J. Telak, O. Galarowicz, Wyd. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ISBN: 978-83-88446-56-6, Warszawa 2015, s. 7-19.
 • Telak J., Wybrane zagadnienia działalności Europejskiego Oddziału Międzynarodowej Federacji Ratowania Życia, w: Bezpieczna woda cz. 2, red. nauk. J. Telak, O. Galarowicz, Wyd. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ISBN 978-83-88446-56-6, Warszawa 2015, s. 20-36.
 • Galarowicz O., Telak J., Reagowanie i zarządzanie kryzysowe w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa, w: Bezpieczna woda cz. 2, red. nauk. J. Telak, O. Galarowicz, Wyd. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ISBN 978-83-88446-56-6, Warszawa 2015, s. 59-72.
 • Zieliński E., Galarowicz O., Telak J., Specyfika postępowania ratowniczego w utonięciach osób dorosłych dla ratowników systemu, w: Bezpieczna woda cz. 2, red. nauk. J. Telak, O. Galarowicz, Wyd. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ISBN 978-83-88446-56-6, Warszawa 2015, s. 140-149.
 • Przybylski S., Przybylski J., Skalski D., Telak J., Dynamika akcji ratowniczej w aspekcie sumarycznych możliwości służb ratowniczych na wybranych obszarach Morza Bałtyckiego, w: Bezpieczna woda cz. 2, red. nauk. J. Telak, O. Galarowicz, Wyd. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ISBN 978-83-88446-56-6, Warszawa 2015, s. 115-139.
 • Telak J., Skalski D., Programy szkolenia w zakresie ratownictwa wodnego w ujęciu historycznym i świetle przeprowadzonych badań – wybrane aspekty, w: „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” nr 55 (3) 2015, Warszawa 2015, ISSN 0239-5223, s. 83-98.
 • Telak J., Gartowski T., Ratownictwo i gaszenie pożarów na jednostkach morskich – aspekty organizacyjno-prawne, w: „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” nr 55 (3) 2015, Warszawa 2015, ISSN 0239-5223, s. 99-118.
 • Komunikaty (2004-2015), http://www.wopr.pl/, red. J. Telak.

Konferencje, funkcja i forma aktywności:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Sanok 24-25.10.3013 r. referat:

 • Wybrane aspekty działalności Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – organizacji pozarządowej polskich ratowników wodnych.

I Kongres Bezpieczeństwa Wodnego, Szczecin, 12-13.11.2013 r. wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego, wystąpienie:

 • Rola i miejsce WOPR w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Światowa Konferencja Zapobiegania Utonięciom (World Conference on Drowning Prevention), zorganizowana przez Międzynarodową Federację Ratowania Życia (Intenational Life Saving Federation, ILS) w Poczdamie (Niemcy), w dniach 20-23 października 2013 r.:

 • Funkcjonalny model WOPR w świetle nowych regulacji prawnych,
 • Analiza programów profilaktycznych w Polsce.

Konferencja Naukowa "Zimowa Szkoła Sportów Wodnych i Rehabilitacji w Wodzie", Szczyrk, 7-9 stycznia 2014 r., wiceprzewodniczący komitetu naukowo-organizacyjnego, referaty:

 • Przygotowanie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej do działań ratowniczych na obszarach wodnych,
 • Oceny skali bólu występującego u poszkodowanego dokonywane przez ratowników KSRG – propozycja pomiaru piątego parametru życiowego,
 • Wybrane aspekty szkolenia ratowników wodnych i instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego,
 • Współpraca Państwowej Straży Pożarnej z administracją publiczną w sytuacjach kryzysowych – wybrane zagadnienia,
 • Komunikacja masowa SMS w ratownictwie wodnym,
 • Zarządzanie gotowością operacyjną ratownictwa wodnego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym,
 • Praca ratowników WOPR na wybranych kąpieliskach nadmorskich w Gdańsku w latach 2007–2011,
 • Zarys historii Policji Wodnej (Rzecznej) w Polsce w latach 1919-2013.

Konferencja Naukowa „Ból i cierpienie”, Warszawa 29 marca 2014 r., członek komitetu naukowo-organizacyjnego.

Konferencja Naukowa „Logistyka w Ratownictwie”, Suwałki 8-11 września 2014 r., członek komitetu naukowego, referat:

 • Zdarzenia komunikacyjne w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 roku – wybrane aspekty.

Konferencja Naukowa „Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce”, Rowy 26-27 września 2014 r., członek komitetu naukowego.

 • Przygotowanie i działalność wodnych grup reagowania w województwie Świętokrzyskim w latach 2004-2012,
 • Organizacja ratownictwa wodnego w Państwowej Straży Pożarnej, wybrane aspekty prawne.

Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku”, Józefów 10 października 2014 r., członek komitetu programowo-naukowego, referat:

 • Wybrane aspekty przygotowania ratowników wodnych do akcji przeciwpowodziowych.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja dla bezpieczeństwa a nauczanie pierwszej pomocy. Zintegrowane działania służb ratowniczych i placówek oświatowych”, Bydgoszcz,16 -17 października 2014 r., przewodniczący komitetu naukowego, referat:

 • Zagrożenia bezpieczeństwa na obszarach wodnych, wybrane zagadnienia.

XXX Konferencja Naukowa "Zimowa Szkoła Sportów Wodnych i Rehabilitacji w Wodzie", Szczyrk, 7-9 stycznia 2015 r., wiceprzewodniczący komitetu naukowo-organizacyjnego, referaty:

 • Logistyka analgezji w SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy,
 • Centrum koordynacji ratownictwa wodnego jako element logistycznego wsparcia ratowników wodnych kąpielisk nadmorskich,
 • Logistyczne i formalnoprawne uwarunkowania zarządzania kryzysowego w domenie bezpieczeństwa powodziowego.

IV Konferencja dla Służby Zdrowia "Ból i cierpienie - ognisko światła i ciemności. Medycyna - Filozofia - Teologia", Warszawa 11 kwietnia 2015 r., członek komitetu naukowo-organizacyjnego, referat:

 • Percepcja bólu i cierpienia w działaniach ratowniczo-gaśniczych, wybrane zagadnienia.

Seminarium "System ratownictwa wodnego w województwie lwowskim" w ramach projektu "BEZPIECZNA WODA – doskonalenie działań administracji lokalnej i służb ratowniczych podczas reagowania na zagrożenia związane z wodą w obwodzie lwowskim", Lwów 16 kwietnia 2015 r., kierownik projektu, referaty:

 • Zagrożenia dla życia i zdrowia, epidemiologiczne, ekologiczne i infrastruktury krytycznej na obszarach wodnych w Polsce,
 • Organizacja systemu ratownictwa wodnego w Polsce.

Konferencja naukowa, XX Ogólnopolskie Forum Ratownictwa, "Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015", Inowrocław 28-29 kwietnia 2015 r. referat:

 • Działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku", Bydgoszcz, 12-13 czerwca 2015 r., członek komitetu naukowego, referat:

 • Zasoby osobowe krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do działania na obszarach wodnych.

II Konferencja Naukowa "Logistyka w Ratownictwie", Mikołajki 8-10 września 2015 r., członek komitetu naukowego.


II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce", Rowy, 25-26 września 2015 r., członek komitetu naukowego, referat:

 • Działalność Międzynarodowej Federacji Ratowania Życia, globalnej organizacji ratowników wodnych.

Konferencja naukowa "Dydaktyka zawodowa. Dylematy i wyzwania", Legionowo 29 września 2015, członek Rady Naukowej.


Konferencja naukowa pt. "Zarządzanie bezpieczeństwem na obszarach wodnych", Lwów, 15 października 2015 r., wiceprzewodniczący komitetu naukowego, referaty:

 • Wybrane zagadnienia działalności Europejskiego Oddziału Międzynarodowej Federacji Ratowania Życia,
 • Współczesny sprzęt podręczny do ratownictwa wodnego, wybrane aspekty.

XXXI Zimowa Szkoła Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w Wodzie, Szczyrk 11-13 stycznia 2016 r., członek komitetu naukowego.

 

Konferencja Międzynarodowa pt. "Wspólne kierunki międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego", Józefów, 3 lutego 2016 r., referat:

 • Wybrane aspekty współpracy międzynarodowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

V Konferencja Służby Zdrowia "Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności, medycyna – teologia – kultura", Warszawa 16 kwietnia 2016 r., członek komitetu naukowow-organizacyjnego, referat:

 • Zmiany kierunku rozwoju Ukrainy źródłem bólu i cierpienia.

I International Scientific Student Conference pt. "Safety of the Future", Warszawa 21 kwietnia 2016 r., członek komitetu naukowego.

 

Seminarium naukowe pt. "Międzynarodowe uwarunkowania organizacji ratownictwa wodnego", Warszawa 31 maja 2016, przewodniczący komitetu naukowego, referat:

 • Paradygmat polskiego ratownictwa wodnego na tle organizacji zagranicznych i Międzynarodowej Federacji Ratowania Życia.
Projekty naukowe i rozwojowe, funkcja
 • "Bezpieczna woda – doskonalenie działań administracji lokalnej i służb ratowniczych podczas reagowania na zagrożenia związane z wodą w obwodzie lwowskim”, 2015, kierownik projektu.
 • "Risk Management Capability on Gaps Identification in the BSR. From Gaps to Caps", 2015-2016, ekspert.
 • ”Wpływ mediów na kształtowanie kultury bezpieczeństwa”, Praca statutowa S/E-422/3/15, 2015, członek zespołu.
 

Zmień język

UK DE FR


facebook

Odsłon : 6419851