Strona GłównaPrawoILSWOPRPrezesi WOPRMapa strony
   
konferencje

Partnerzy

 logo polkomtel

 

WSPÓŁPRACA


RATEX

logo_kevi_nowe_cmyk_male

PODWODNIK
 

 

 

UPRAWNIENIA I SZKOLENIE RATOWNIKÓW
Poniedziałek, 29 Kwiecień 2013 10:10

W związku z pytaniami kierowanymi do Biura Zarządu Głównego WOPR w sprawie uprawnień ratowników WOPR oraz szkoleń ratowników wodnych poniżej zamieszcza się, zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, podstawowe informacje:

 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 208, poz. 1240), zwaną dalej "Ustawą"
 • WOPR posiada kadrę ratowników wodnych (art. 12 ust. 2 pkt 2, cyt. ustawy)
 • Zgodnie z art. 41 ust 1 w związku z art. 2 pkt 5 oraz art. 12 ust. 1 Ustawy funkcje ratownika wodnego mogą pełnić wszyscy członkowie WOPR posiadający stopnie: ratownika WOPR (dot. osób przeszkolonych wg programu szkolenia obowiązującego do dnia 31 grudnia 2008 roku), ratownika wodnego pływalni, ratownika wodnego śródlądowego, ratownika wodnego morskiego, starszego ratownika wodnego, starszego ratownika WOPR – posiadający ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskania tytułu ratownika (KPP)
 • Osoby, które nie rozpoczęły procesu kształcenia i nie posiadają żadnego stopnia w WOPR, nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich w trybie przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r., poz.747), zwanym dalej "Rozporządzeniem"
 • Dopuszcza się szkolenie modułowe z zachowaniem wszystkich elementów ramowego programu szkolenia ratowników wodnych, określonego w Rozporządzeniu, którego ostatnim etapem jest złożenie egzaminu i uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych
 • Dla członków WOPR, którzy posiadają ważne świadectwo KPP lub zamierzają takie świadectwo uzyskać, mogą być organizowane szkolenia ratowników wodnych (wg programu szkolenia ratowników wodnych określonego w decyzji nr 6/12 Prezesa Zarządu Głównego WOPR zgodnego z ramowym programem szkolenia ratowników wodnych określonym w Rozporządzeniu
 • Osobie, która odbyła szkolenie ratowników wodnych i złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, kierownik podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego prowadzącego szkolenie – Prezes Zarządu Głównego WOPR, wydaje zaświadczenie którego wzór określono w załączniku nr 3 do Rozporządzenia, zapisy Rozporządzenia nie przewidują możliwości przekazania tych upoważnień innym osobom lub grupie osób
 • Biuro Zarządu Głównego WOPR zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia prowadzi rejestr organizowanych szkoleń i rejestr wydawanych zaświadczeń
 • W związku z § 9 ust. 2 Rozporządzenia, każde szkolenie powinno być zgłoszone na piśmie do biura ZG WOPR za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub faksem
 • Zgłoszenie powinno zawierać termin i miejsce szkolenia, liczbę uczestników i prowadzących zajęcia oraz proponowany skład komisji egzaminacyjnej
 • Po ukończeniu szkolenia, na wniosek Komisji Egzaminacyjnej, Prezes ZG WOPR na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia wydaje zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych dla osób które złożyły egzamin z wynikiem pozytywnym. Zaświadczenia drukuje i umieszcza w rejestrze Biuro ZG WOPR
 • Komisje Egzaminacyjną powołuje i odwołuje Prezes ZG WOPR (§ 8 ust. 3 Rozporządzenia)
 • Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej jest Prezes ZG WOPR lub osoba przez niego wskazana (§ 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia)
 • Członkiem komisji nie może być osoba prowadząca zajęcia z osobami przystępującymi do egzaminu (§ 8 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia)
 • W skład komisji egzaminacyjnych nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby składającej egzamin (§ 8 ust 4 Rozporządzenia)
 • Członkiem Komisji Egzaminacyjnej może być ratownik wodny, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu działań ratowniczych, aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem oraz przygotowanie pedagogiczne określone odrębnymi przepisami, lub instruktor posiadający przygotowanie pedagogiczne określone odrębnymi przepisami (§ 8 ust. 1 Rozporządzenia)
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne szkolenia ratowników wodnych prowadzi ratownik wodny, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu działań ratowniczych, aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem oraz przygotowanie pedagogiczne określone odrębnymi przepisami (zgodnie z § 3 ust 1 Rozporządzenia)
 • Zajęcia teoretyczne szkolenia ratowników wodnych może prowadzić osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę z zakresu zagadnień objętych zakresem tematycznym szkolenia (§ 3 ust 3 Rozporządzenia)
 • Zajęcia praktyczne szkolenia ratowników wodnych może, pod nadzorem osoby, o której mowa w § 3.1 Rozporządzenia, prowadzić osoba, która posiada aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem szkolenia oraz co najmniej dwunastomiesięczne doświadczenie w wykonywaniu działań ratowniczych (§ 3 ust 4 Rozporządzenia)
 

Zmień język

UK DE FR


facebook

Odsłon : 9787000